یکشنبه، 12 آذر 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی
استاد :  
چهارشنبه، 18 مرداد 1396

استاد :   علی اکبری
سه شنبه، 11 مهر 1396

استاد :   اکرم توکلی
چهارشنبه، 27 دي 1396

استاد :   اکرم توکلی
چهارشنبه، 27 دي 1396

استاد :   اکرم توکلی
چهارشنبه، 27 دي 1396

استاد :   نادر راحمی
جمعه، 6 بهمن 1396

استاد :   نادر راحمی
جمعه، 6 بهمن 1396

استاد :   نادر راحمی
جمعه، 6 بهمن 1396

استاد :   نادر راحمی
جمعه، 6 بهمن 1396

استاد :   نادر راحمی
جمعه، 6 بهمن 1396

استاد :   نادر راحمی
جمعه، 6 بهمن 1396

استاد :   علی برادرخوش فطرت
يکشنبه، 6 اسفند 1396

استاد :   جواد رهبر شهروزی
جمعه، 18 آبان 1397

استاد :   جواد رهبر شهروزی
جمعه، 18 آبان 1397

استاد :   جواد رهبر شهروزی
جمعه، 18 آبان 1397

استاد :   حافظ مقصودی
دوشنبه، 17 تير 1398

استاد :   حافظ مقصودی
دوشنبه، 17 تير 1398

استاد :   سمیه اللهیاری
دوشنبه، 31 شهريور 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سیروس شفیعی
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   علی اکبر بابالو
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   علی اکبر بابالو
جمعه، 11 مهر 1399

استاد :   سید مجید عبدلی
چهارشنبه، 19 خرداد 1400

استاد :   سید مجید عبدلی
چهارشنبه، 19 خرداد 1400

استاد :   سید مجید عبدلی
چهارشنبه، 19 خرداد 1400

استاد :   سید مجید عبدلی
چهارشنبه، 19 خرداد 1400

استاد :   سید مجید عبدلی
چهارشنبه، 19 خرداد 1400

استاد :   سید مجید عبدلی
چهارشنبه، 19 خرداد 1400

استاد :   سید مجید عبدلی
چهارشنبه، 19 خرداد 1400

استاد :   محمد ذبیحی
چهارشنبه، 19 آبان 1400

استاد :   جواد رهبر شهروزی
يکشنبه، 9 مهر 1402
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir