چهارشنبه، 25 تیر 1399 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

جواد رهبر شهروزی
مرتبه علمی :دانشیار
تخصص : Process Engineering
زمینه های تحقیقاتی : Thermodynamics, Modeling and Simulation, Measurement
مراکز تحقیقاتی : Research Laboratory 1

پست الکترونیکی: shahrouzi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459159
شماره فکس:
رزومه:
last update: 04/2020
 
Javad Rahbar Shahrouzi
(Associate Professor of Chemical Engineering)
 
Phone: (+98) 041-33459159
e-mail: shahrouzi@sut.ac.ir
Faculty of Chem. Eng.,
Sahand Univ. of Tech.,
Sahand, East-Az., Iran,
P.O. Box: 51335-1996
 

Education

PhD    University of Pierre et Marie Currie (Paris-6) / Institut Français du Pétrole énergies Nouvelles (IFPEN-Lyon), Process Engineering (2010)
Dissertation: “Simulation and kinetic reduction of complex reactions systems using stochastic approach: application to oligomerization”
 
MSc    Sharif University of Technology (Tehran), Chemical Engineering (2004)
            Thesis: “Phase equilibria study of athermal polymer-solvent systems”
 
BSc     Petroleum University of Technology (Abadan, Iran), Chemical Engineering (2001)
 

Employment

Academic Staff                                                                                                  2011 to present
Sahand University of Technology, Faculty of Chemical Engineering, Sahand, Iran
 
Research Assistant                                                                                           2006 to 2010
French Petroleum Institute, Dept. of Process and Reaction Engineering, Lyon, France
 
Research Engineer                                                                                            2002 to 2004
National Petrochemical Research and Technology Co., Process Div., Tehran, Iran
 

Professional Affiliations

  • Vice-Dean of the Chemical Engineering Faculty            Aug. 2014 – Nov. 2019
  • Manager of the Graduate Studies Office                        May 2013 – Aug. 2014
  • Responsible for Relationship with Industry                  Dec. 2011 – May 2013

Research Experience

 
Granted Research Projects 
  • “Investigation of measeurment techniques to provide a proper method for purge gas flow rate”, granted by Iranian National Gas Company- Azarbaijan-Sharghi Province, Mar. 2017-Mar. 2018
  • “Design, fabrication and evaluation of a thermal gas mass flow meter”, granted by Sahand University of Tech., Sep. 2015-Sep 2017
Doctoral Thesis Supervised
  1. Hessamodin Nourbakhsh, “Experimental and Simulation Investigation of Hydrocarbons Partial Oxidation in a Porous Reactor for Syngas Production”, Feb. 2019
  2. Bahareh Afzal Shoushtari, “Separation and purification of glatiramer acetate using carbohydrate-based aqueous two-phase systems”, expected 2020.
           
Master Thesis Supervised/Co-supervised
  1. Parisa Salimi, “Modeling and simulation of isomerization and separation process of pentane isomers in membrane reactor”, Sep. 2013
  2. Sepideh Sheykh-Rezazadeh, “Modeling and simulation of methanol steam reforming in membrane reactor”, Sep. 2013
  3. Zahra Sayyar, “Modeling and simulation of the nanostructure TiO2 layers formation by cold spraying to prepare self-cleaning surfaces and evaluating the obtained results with experimental data”, Oct. 2013
  4. Roghayeh Tahmasebpour, “Parametric studies on the anodic oxidation process for synthesis of self-ordering TiO2 nanotubes and modeling the obtained results”, Oct. 2013
  5. Nader Baniamerian, “Investigation of adsorption of Nickel heavy metal by treated and untreated Oman sea’s brown algae in the presence of interfering metals Iron and Arsenic and study on kinetic and equilibrium models”, Jan. 2015
  6. Hamid Shafie, “Study on phase behavior of hydrocarbons at high pressure using SAFT EOS”, Feb. 2015
  7. Moslem Mir-Abdollahi, “Estimation of surface tension of hydrocarbons using SAFT EOS”, Nov. 2014
  8. Bahareh Afzal-Shoushtari, “Experimental study of the effect of nanoparticle addition on biomolecule partitioning in polymer-salt aqueous two phase system”, Oct. 2015
  9. Hossein Hosseinzadeh-Chaboki, “Study on phase behavior of hydrocarbons at high pressure using SAFT EOS”, Jan. 2016
  10. Sakineh Molaee, “Removal of amoxicillin from aqueous solution by adsorption onto activated carbon”, Jan. 2016
  11. Elham Sharifi, “Optimization of process conditions for prepared alginate microspheres containing antibiotics and evaluation od controlled release”, Feb. 2016
  12. Maryam Eskandari, “Optimization of processing parameters in green synthesis of gold nanoparticles using edible mushroom extract and evaluation of their antibacterial activity”, Sep. 2015
  13. Mojgan Feyzollahzadeh-Bahrami, “Nitrate removal from water by adsorption onto nanoalumina and activated carbon”, Feb. 2016
  14. Mohammad-Mehdi Khakbazan, “Simulation of simulated moving bed adsorption column for separation of para-Xylene from Xylene isomers”, Feb. 2016
  15. Majid Talebian, “Improvement of the nanostructure MFI zeolite membrane performance in separation of xylene isomers”, Oct. 2016
  16. Hassan Hamdollahi, “Fabrication and evaluation of gas flow-meter performance using the theory of cantilever”, Feb. 2017
  17. Babak Foroughi, “Gasoline Adulteration Detection Using Distillation Curve and Neural Network Algorithm”, Feb. 2017
  18. Sepideh Hassanzadeh-Borhani, “Fabrication and evaluation of sensitive humidity sensor based on graphene nanoparticles”, Mar. 2017
  19. Hossein Khan-Mohammadi, “Molecular Dynamic Simulation of Ion Exchange in Zeolites to Remove of Heavy Meta Cations”, Sep. 2017
  20. Saeed Mohammadi-Nasr, “Fabrication and Evaluation of Graphene-Based Humidity Nanosensor”, Oct. 2017
  21. Ramin Nemati, “Calculation of Effective Diffusivity Coefficient of Porous Media by Pore Network Modeling”, Feb. 2018
  22. Somayyeh Ghaffari, “Purification of Cefazolin by Aqueous Two-phase Extraction Systems (PEG/salt)”, Feb. 2018
  23. Amin Zand-Vakili, “Experimental investigation of CO2-rock-brine interactions in reservoir's temperature and pressure”, Jan. 2018
  24. Elham Shabani, “Molecular simulation of H2S adsorption on Chapazite Zeolite”, Feb. 2017
  25. Farshid Towfighi, “Experimental Study of Doxorubicin anticancer drug Extraction by Aqueous Two Phase System (PEG/salt)”, Sep. 2018
  26. Amir-Hossein Dideban, “Design and synthesis of an appropriate carbonaneous catalyst for hydrogen production as a clean fuel”, Oct. 2018
  27. Fereshteh Moradi, “Experimental study of cephalosporins antibiotic partitioning in carbohydrate-acetonitrile aqueous two phase system”, Feb. 2019
  28. Atefeh Ghodrati, “Removal of  Anti-cancer Drug Daunorubicin from Water with Carbon Based Nano-adsorbents”, Feb. 2019
  29. Zahra Shadmand, Fabrication of a micro-cantilever based flow sensor for liquid flow measurement”, Jun. 2019
  30. Saba Abbasi Sedaghat, “Molecular Simulation of Adsorption and Release of Doxorubicin on Carbon and Aluminum Nanotubes”, Sep. 2019 

Journal Reviewer 

  • Fluid Phase Equilibria
  • Measurement
  • Measurement Science and Technology
  • Journal of Physics D: Applied Physics
  • Material Research Express
  • Process Biochemistry
  • Journal of Iranian Chemistry Society
  • Modeling in Engineering (in Farsi)
  • Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (Farsi Ed.) 

Teaching Experience

Course Taught

Course title program Credits No. Semesters
Chem. Eng. Thermodynamics I BSc 3 4
Chem. Eng. Thermodynamics II BSc 3 3
Plant Design & Economics BSc 3 9
Mathematical Methods in Chem. Eng. BSc 2 7
Heat Transfer Bsc 3 1
Advanced Chem. Eng. Thermodynamics PhD & MSc 3 7
Modeling and Simulation in Chem. Eng. PhD &MSc 3 6
Physico-Chemical Sensors: Principals & Application PhD 3 1
 
 

Publications 

Journal Publications

  • Hessamodin Nourbakhsh, Javad Rahbar Shahrouzi, Hadi Ebrahimi, Akbar Zamaniyan, “Experimental study of ultra-rich thermal partial oxidation of methane using a reticulated porous structure.” International Journal of Hydrogen Energy, 45 (22), 2020
  • Ramin Nemati, Javad Rahbar Shahrouzi, Reza Alizadeh, “A stochastic approach for predicting tortuosity in porous media via pore network modeling.” Computers and Geotechnics, 120, 2020
  • Fereshteh Moradi, Javad Rahbar Shahrouzi, “Phase equilibrium and partitioning of cephalosporins (cephalexin, cefazolin, cefixime) in aqueous two-phase systems based on carbohydrate (glucose, fructose, sucrose, maltose) / acetonitrile.” Fluid Phase Equilibria, 507, 2020
  • Bahareh Afzal Shoushtari, Gholamreza Pazuki, Javad Rahbar Shahrouzi, Shahla Shahriari, Naghmeh Hadidi, “Separation of erythromycin using aqueous two-phase system based on acetonitrile and carbohydrates.” Fluid Phase Equilibria, 505, 2020.
  • Hessamodin Nourbakhsh, Javad Rahbar Shahrouzi, Hadi Ebrahimi, Akbar Zamaniyan, Mohammad Reza Jafari Nasr, “Experimental and numerical study of syngas production during premixed and ultra-rich partial oxidation of methane in a porous reactor.” International Journal of Hydrogen Energy, 44 (60), 2019.
  • Farshid Towfighi, Javad Rahbar Shahrouzi, Somayyeh Ghaffari, Seyyed Alireza Tabatabaei-Nejad, “The effect of graphene oxide and functionalized carbon nanotubes as additives on extraction of doxorubicin by polyethylene glycol 6000 / sodium salts aqueous two-phase systems.” Fluid Phase Equilibria, 500, 2019.
  • Hossein Khanmohammadi, Behrouz Bayati, Javad Rahbar- Shahrouzi, Ali-Akbar Babaluo, Asma Ghorbani, “Molecular simulation of the ion exchange behavior of Cu2+, Cd2+ and Pb2+ ions on different zeolites exchanged with sodium.” Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(3), 2019.
  • Somayyeh Ghaffari, Javad Rahbar Shahrouzi, Farshid Towfighi, Ali Baradar Khoshfetrat, “Partitioning of cefazolin in aqueous two-phase systems containing poly (ethylene glycol) and sodium salts (citrate, tartrate, and sulphate).” Fluid Phase Equilibria,  488,  2019.
  • Ramin Nemati, Javad Rahbar Shahrouzi, “Site selection by Monte Carlo method and integration with brute-force search and genetic algorithm by using image processing approach (Case study: Fuel station in Tabriz city).” Modeling in Engineering, 17(57), 2019. (in Farsi)
  • Amirhossein Didehban, Mohammad Zabihi, and Javad Rahbar Shahrouzi, “Experimental studies on the catalytic behavior of alloy and core-shell supported Co-Ni bimetallic nano-catalysts for hydrogen generation by hydrolysis of sodium borohydride.” International Journal of Hydrogen Energy, 43(45), 2018.
  • Hessamodin Nourbakhsh, Javad Rahbar Shahrouzi, Akbar Zamaniyan, Hadi Ebrahimi, Mohammad Reza Jafari Nasr, “A thermodynamic analysis of biogas partial oxidation to synthesis gas with emphasis on soot formation.”, International Journal of Hydrogen Energy, 43(33), 2018.
  • Hossein Hosseinzadeh Chaboki,   Javad Rahbar-Shahrouzi, Ali Hassanpour, “Experimental and Simulation Studies of the Effect of Restrictor and Distributor on the Performance of Thermal Mass Flow Meter”, Measurement, 119, 2018
  • Hassan Hamdollahi, Javad Rahbar-Shahrouzi, “Fabrication and evaluation of a graphene oxide-based cantilever-type flow-meter for subsonic gas flow rate measurement”, Measurement Science and Technology, 29(5), 2018.
  • Maryam Eskandari-Nojehdehi, Hoda Jafarizadeh-Malmiri, Javad Rahbar-Shahrouzi, “Hydrothermal green synthesis of gold nanoparticles using mushroom (Agaricus bisporus) extract: physico-chemical characteristics and antifungal activity studies”, Green Processing and Synthesis, 7(1), pp 38-47, 2018.
  • Roghiyeh Tahmasebpoor, Ali Akbar Babaluo, Javad Rahbar Shahrouzi, Maryam Tahmasebpoor, Mahdi Shahrezaei, “Theoretical and experimental studies on the anodic oxidation process for synthesis of self-ordering TiO2 nanotubes: Effect of TiO2 nanotube lengths on photocatalytic activity”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 5(1), 2017.
  • Javad Rahbar Shahrouzi, Farshad Bakhti, Sepideh Sheykh Rezazadeh, Ali-Akbar Babaluo, “Modeling and simulation of methanol reforming in palladium based membrane reactor on Cu/ZnO/Al2O3 catalyst for hydrogen production”, Journal of Separation Science and Engineering, 8(2) pp. 67-74, 2017. (in Farsi) مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتور غشایی پالادیومی جهت ریفورمینگ متانول روی کاتالیست Cu/ZnO/Al2O3 برای تولید و جداسازی هیدروژن"، نشریه علوم و مهندسی جداسازی
  • Maryam Eskandari-Nojehdehi, Hoda Jafarizadeh-Malmiri, Javad Rahbar-Shahrouzi, “Optimization of processing parameters in green synthesis of gold nanoparticles using microwave and edible mushroom (Agaricus bisporus) extract and evaluation of their antibacterial activity”, Nanotechnology Reviews, 5(6), pp 537-548, 2016
  • Bahareh Afzal Shoushtari, Javad Rahbar Shahrouzi, and Gholamreza Pazuki, “Effect of Nanoparticle Additives on Partitioning of Cephalexin in Aqueous Two-Phase Systems Containing Poly(ethylene glycol) and Organic Salts”, J. Chem. Eng. Data, 61 (7), pp 2605–2613, 2016.
  • Zahra Sayyar, Ali Akbar Babaluo, Javad Rahbar Shahrouzi, “Kinetic study of formic acid degradation by Fe3+ doped TiO2 self-cleaning nanostructure surfaces prepared by cold spray”, Applied Surface Science, 335, pp 110, 2015
  • J. Shahrouzi, D. Guillaume, P. Rouchon, “Stochastic simulation and single events kinetic modelling: application to olefin oligomerization”, Ind. Eng. Chem. Res., 47(13), pp 4308–4316, 2008

Selected Conference Papers 

  • H. Nourbakhsh, J. R. Shahrouzi, A. Zamaniyan, H. Ebrahimi, M. R. Jafari Nasr, “Rich Thermal Partial Oxidation of Methane to Synthesis Gas: Thermodynamic Analysis”, The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018), Isfahan, Iran, May 2018
  • Saeed Mohammadi Nasr, Javad Rahbar Shahrouzi, Akram Tavakoli, Amir Mohammad Jabbari, “Humidity Sensing Properties of Graphene Oxide and PEGylated Film Nanosensor”, The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018), Isfahan, Iran, May 2018
  • B. Afzal Shoushtari, J. R. Shahrouzi, G. R. Pazuki, “liquid-liquid Equilibria of aqeous two phase systems containing polyethylene (PEG) and sodium succinate”, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), Shiraz, Iran, Dec. 2015
  • E. Sharifi, J. Rahbar Shahrouzi, H. Jafarizadeh, “swelling and release behaviour of alginate/HPMC hydrogel microbeads”, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), Shiraz, Iran, Dec. 2015
  • Maryam Eskandari Nojedehi, Javad Rahbar-Shahrouzi, Hoda Jafarizadeh-Malmiri, “Evaluation of the Potential Green Synthesis of Goild nanoparticles Using Two Different Edible Mushroom Extracts”, 5th International Conference on UltraFine Grained and NanoStrucured Materials, University of Tehran, Tehran, Iran, 2015
  • Parisa Salimi, Javad Rahbar Shahrouzi, Ali Akbar Babaluo, “Membrane reactor performance compared to conventional plug flow reactor for n-butane isomerization reaction”, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, Feb. 2014
  • Sepideh Sh. Rezazade, Javad R. Shahrouzi, Ali akbar Babaluo, Kamran Ghasemzadeh, “Modeling and Simulation of Methanol Steam Reforming in Pd Membrane Reactor”, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, Feb. 2014
  • Z. Sayyar, M. Valizadeh Derakhshan, A. A. Babaluo, J. Rahbar Shahrouzi, “Preparation of self-cleaning TiO2 surfaces on Aluminum based composites”, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, Feb. 2014
  • J. Shahrouzi, D. Guillaume, “Application of stochastic methods for modeling of the large reaction network of oligomerization”, 10th International Chemical and Biological Engineering Conference, Braga, Portugal, Sept. 2008
  • J. Shahrouzi, D. Guillaume, “Modeling of large reaction network through stochastic methods: application to oligomerization”, 6th European Congress of Chemical Engineering, Copenhagen, Denmark, Sept. 2007

Languages

Persian: Bilingual
Azeri: Native
Turkish: Fluent
English: Fluent
French: Advanced
 

Computer Skills

Programming: C/C++, MATLAB, Scilab
Applications: MS-Office, Aspen, HYSYS, COMSOL, Material Studio

       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir