دانشکده مهندسی شیمی - اخبار و رویدادها

 برنامه زمان بندی سیمنارهای کارشناسی ارشد تابستان 1398

 تاريخ: 15/06/98

 

به نام خدا
 
برنامه زمان­بندی ارائه سمینار کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی 97
 
تاریخ ارائه گرایش محل برگزاری
شنبه
23/6/98
ترموسینتیک و کاتالیست
طراحی فرایند
پدیده های انتقال
کلاس شهید باکری
کلاس شهید فهمیده
 کلاس شهید کاوه


یکشنبه
24/6/98

 
فرایندهای جداسازی
بیوتکنولوژی و صنایع غذایی
محیط زیست
کلاس شهید باکری
کلاس شهید کاوه
کلاس شهید فهمیده

دوشنبه
25/6/98
 
فرایندهای جداسازی
محیط زیست
کلاس شهید باکری
کلاس شهید فهمیده
 
 
حضور دانشجویان هر گروه در کلیه سمینارهای آن گروه الزامی بوده و 2 نمره از سمینار مربوط به مشارکت در بقیه سمینارها است. (گرایشهای صنایع غذایی و بیوتکنولوژی با هم برگزار خواهند شد)
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی


 درج در سايت توسط : IT