دانشکده مهندسی شیمی - اخبار و رویدادها

  برنامه ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400

 تاريخ: 20/07/01

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به درخواست دانشجویان در مورد تمدید زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد، تاریخ ارائه سمینار روز چهارشنبه مورخه 1401/7/28 خواهد بود.
ضمنا برنامه ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد به پیوست ارسال می گردد.


 درج در سايت توسط : IT