جمعه، 11 فروردین 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

 


دانشکده مهندسی شیمی

نام عنوان واحد
آقای دکتر رضا علیزاده
    رییس دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر جواد رهبر شهروزی
    معاون دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترمحمدحقیقی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترجعفر صادق مقدس
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتراسماعیل فاتحی فر
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترسیروس شفیعی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر علی اکبربابالو
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترامن الله عبادی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترسیروس ابراهیمی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتررضا یگانی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترعلی برادرخوش فطرت
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکترتوکلی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترداود کاه فروشان
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکترجدیری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترهدی جعفری زاده
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر علی اکبری
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر رضا خوشبوی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای مهندس عباس جعفری زاد
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای مهندس شیخ بیگلو
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای حمیدشیخی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای علی اکبربیابانی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای محمد فلکی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای علی طاهری
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای محمدرضا مقنی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای غلامرضا رهنمایی
    متصدی اموردفتری
    دانشکده مهندسی شیمی
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه پژوهشی
    BCساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه محیط زیست
    C1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه شیمی فیزیک
    C1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکز تحقیقات کاتالیست
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات غشاء
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات نفت
    b2ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات پدیده های انتقال
    A1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
انجمن مهندسی شیمی ایران
    دانشکده مهندسی شیمی

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir