پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

 


دانشکده مهندسی شیمی

نام عنوان واحد
آقای دکتر نادر راحمی
    رئیس دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکتر نعیمه جدیری
    معاون دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکتر هانیه شکرکار
    مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر علی برادر خوش فطرت
    مدیر گروه بیوتک، صنایع غذایی و داروسازی
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکتر سمیه اللهیاری
    مدیر گروه ترموسینتیک و کاتالیست
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر حسام احمدیان
    مدیر گروه فرآیند
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر رضا خوشبوی
    مدیر گروه محیط زیست
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر محمد جواد واعظی
    مدیر گروه جداسازی و پدیده های انتقال
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر جعفر صادق مقدس
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر محمد حقیقی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر اسماعیل فاتحی فر
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر علی اکبر بابالو
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر سیروس شفیعی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر سیروس ابراهیمی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر رضا یگانی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر رضا علیزاده
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر جواد رهبر شهروزی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر امن الله عبادی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکتر اکرم توکلی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر داود کاه فروشان
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر هدی جعفری زاده
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر علی اکبری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای غلامرضا رهنمایی قراملکی
    کارشناس آموزش
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم محبوبه ابراهیم پور
    مسئول دفتر دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای مهندس مهدی زارعی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای مهندس احمد شیخ بیگلو
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای علی اکبر بیابانی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای مهندس محمد فلکی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه پژوهشی
    BCساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه محیط زیست
    C1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه شیمی فیزیک
    C1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکز تحقیقات کاتالیست
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات غشاء
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات نفت
    b2ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات پدیده های انتقال
    A1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
انجمن مهندسی شیمی ایران
    دانشکده مهندسی شیمی

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir