پنج شنبه، 3 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 

 
 
     

رضا علیزاده
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: r.alizadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459152
شماره فکس: 04133444355
جواد رهبر شهروزی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: shahrouzi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459159
شماره فکس:

مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
سیروس ابراهیمی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
علی اکبر بابالو
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: a.babaluo@sut.ac.ir
شماره تلفن: 00984133459153
شماره فکس: 00984133444355
جعفرصادق مقدس
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: jafar.moghaddas@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459155
شماره فکس: 04133459155
اسماعیل فاتحی فر
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: fatehifar@sut.ac.ir, fatehifar@gmail.com
شماره تلفن: 04133459141
شماره فکس: 04134245765
سیروس شفیعی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: shafiei@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459142
شماره فکس:
محمد حقیقی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: haghighi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459143
شماره فکس: 33444355
علی برادرخوش فطرت
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: khoshfetrat@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459150
شماره فکس: 04133459150
امین سالم
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
رضا یگانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: ryegani@sut.ac.ir
شماره تلفن: 00984133459147
شماره فکس: 00984133444355
امن اله عبادی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: ebadi@sut.ac.ir
شماره تلفن:
شماره فکس: 041-33444355
داود کاه فروشان
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: kahforoushan@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459140
شماره فکس: 0413344355
هدا جعفری زاده
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: h_jafarizadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459099
شماره فکس:
اکرم توکلی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: a.tavakoli@sut.ac.ir
شماره تلفن: +984133459165
شماره فکس:
نعیمه جدیری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: njodeiri@sut.ac.ir
شماره تلفن: 984133459156
شماره فکس:
حافظ مقصودی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: hmaghsoudi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459145
شماره فکس:
نادر راحمی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: n_rahemi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459100-041
شماره فکس: 33444355-041
سمیه اللهیاری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: allahyari@sut.ac.ir/alahyari_s_62@yahoo.com
شماره تلفن: 04133459101
شماره فکس:
یونس جعفرزاده
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره فکس:
حسام احمدیان
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: ahmadian@sut.ac.ir
شماره تلفن: 041-33459162
شماره فکس:
محمد ذبیحی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: zabihi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 33459160
شماره فکس:
محمد رستمی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: Rostamizadeh@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459168
شماره فکس: 04133444355
حسین حضرتی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: h.hazrati@sut.ac.ir & d.h.hazrati@gmail.com
شماره تلفن: 04133459148
شماره فکس: 3344 0414355
علی اکبری
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: ali_akbari@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459169
شماره فکس:
هانیه شکرکار
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: h_shokrkar@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459167
شماره فکس:
محمد جواد واعظی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: m_vaezi@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459170
شماره فکس: 04133444355
سید مجید عبدلی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: abdoli@sut.ac.ir
شماره تلفن: 04133459171
شماره فکس: 04133459171
رضا خوشبوی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: r.khoshbouy@sut.ac.ir//// reza.kh.ch@gmail.com
شماره تلفن: 04133459173
شماره فکس: 04133444355
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی شیمی - صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی شیمی: 33459152-041 | info.che@sut.ac.ir